K200912 Gus SLIC

Raku, or
... H= 48cm....avec socle H= 56 cm....1600 euros

K200912 Gus SLIC
K200912 Gus SLIC